DK
DK 単相、複巻、50/60Hz、ラグ端子(ハンダ付け)、端子台(ネジ止め)タイプ
1次電圧100-200-220V/2次電圧5V〜50V 2次電流0.1A〜20A
6.3Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK6303 0-100-200-220V 0-6.3V 0.3A 60x30x36 0.2 バンド
DK6305 0.5A 60x45x36 0.3
DK631 0-5-6.3V 1A 70x44x43 0.3
DK632 2A 87x55x53 0.6
DK633 3A 90x55x59 0.8
DK635 5A 90x70x59 0.9
DK6310 10A 115x75x76 1.8
12Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK1203 0-100-200-220V 0-6-8-10-12V 0.3A 60x45x36 0.3 バンド
DK1205 0.5A 70x49x43 0.4
DK121 1A 87x45x53 0.5
DK122 2A 90x60x59 0.9
DK123 3A 105x71x69 1.4
DK125 5A 115x75x76 1.8
DK128T 8A 98x110x115 2.8 枠締め
端子台
DK1210T 10A 98x115x115 3.2
DK1215T 15A 117x100x123 4.5
DK1220T 20A 117x120x123 5.9
16Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK1602 0-100-200-220V 0-12-14-16V 0.2A 60x45x36 0.3 バンド
DK1603 0-10-12-14-16V 0.3A 70x44x43 0.3
DK1605 0.5A 87x45x53 0.5
DK161 1A 87x60x53 0.7
DK162 2A 90x70x59 0.9
DK163 3A 105x75x69 1.5
DK165 5A 115x85x76 2.1
DK167T 7A 98x115x115 3.2 枠締め
端子台
DK1610T 10A 108x110x121 4.8
DK1615T 15A 117x120x123 5.9
DK1620T 20A 134x120x139 5.8
20Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK2002 0-100-200-220V 0-16-18-20V 0.2A 60x45x36 0.3 バンド
DK2003 0.3A 70x49x43 0.4
DK2005 0-14-16-18-20V 0.5A 87x45x53 0.5
DK201 1A 90x55x59 0.8
DK202 2A 105x75x69 1.5
DK203 3A 115x75x76 1.8
DK205T 5A 98x110x115 2.8 枠締め
端子台
DK207T 7A 108x100x121 4.1
DK2010T 10A 117x105x123 4.8
DK2015T 15A 117x120x123 5.9
DK2020T 20A 134x140x139 7.4
24Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK2402 0-100-200-220V 0-6-12-18-24V 0.2A 70x44x43 0.3 バンド
DK2403 0.3A 70x49x43 0.4
DK2405 0.5A 87x55x53 0.6
DK241 0-6-12-18-20-24V 1A 90x60x59 0.9
DK242 2A 105x75x69 1.5
DK243 3A 115x85x76 2.1
DK245T 5A 98x115x115 3.2 枠締め
端子台
DK247T 7A 117x100x123 4.5
DK2410T 10A 117x120x123 5.9
DK2415T 15A 134x125x139 6.4
DK2420T 20A 150x140x169 11.0
30Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK3001 0-100-200-220V 0-15-20-25-30V 0.1A 60x45x36 0.3 バンド
DK3002 0.2A 70x49x43 0.4
DK3003 0.3A 87x45x53 0.5
DK3005 0.5A 87x60x53 0.6
DK301 1A 90x70x59 1.2
DK302 2A 115x75x76 1.8
DK303T 3A 98x105x115 2.5 枠締め
端子台
DK305T 5A 108x100x121 4.1
DK307T 7A 117x105x123 4.8
DK3010T 10A 134x120x139 5.8
DK3015T 15A 150x140x169 11.0
DK3020T 20A 150x150x169 12.0
50Vシリーズ
型番 仕様 電流
(A)
概略寸法(mm)
WxDxH
重量
(Kg)
形状
1次電圧 2次電圧
DK5001 0-100-200-220V 0-35-40-45-50V 0.1A 70x44x43 0.3 バンド
DK5002 0.2A 87x45x53 0.5
DK5003 0.3A 87x60x53 0.6
DK5005 0.5A 90x60x59 0.9
DK501 1A 115x75x76 1.8
DK502T 2A 98x115x115 3.2 枠締め
端子台
DK503T 3A 108x100x121 4.1
DK505T 5A 117x120x123 5.9
DK507T 7A 134x120x139 5.8
DK5010T 10A 134x150x139 8.5
DK5015T 15A 150x150x169 12.3
DK5020T 20A 184x165x173 16.4